You are here

Välkommen till Lunds stiftsgrupp!

I Lunds stiftsgrupp inbjuder vi våra medlemmar till samtalsgrupper, frukostmöten, studiecirklar och danskvällar. Varje höst brukar vi också ha en temadag på stiftsgården Åkersberg, då vi "samlar ihop" lite av årets verksamhet. I år har vi just haft en heldag på temat "Kvinnor i Bibeln" med författaren Ylva Eggehorn som inbjuden gäst för att följa upp den studiecirkel kring Ylvas bok Kryddad olja, som vi har haft under året. 2014 var temadagen en heldag med heliga danser, och 2013 var temat "Religionsdialog", eftersom vi det året hade haft en serie frukostmöten med kvinnor med andra religioner under rubriken Tro möter tro.

Vi har också en internationellt inriktad verksamhet med samarbete med kvinnor i våra vänstift i Palestina och Tyskland. Som ett led i samarbetet med vår motsvarande kvinnoorganisation i Tyskland har vi framställt en utställning om kvinnor i Sverige och Danmark på Luthers tid, som under mer än ett år har lånats ut som en vandringsutställning till en mängd olika platser inom och utom Lunds stift.

Som medlem i KviSk är du alltid varmt välkommen till våra arrangemang! 
 

Vårt arbetssätt

Styrelse
Styrelsen sammanträder sex-sju gånger årligen.
Om någon medlem i Kvinnor i Svenska kyrkan i Lunds stift är ledamot av riksstyrelsen
är hon permanent adjungerad till styrelsen i Lunds stift. Stiftsgruppen deltager i:
Rådet för Kvinnoarbetet i Lunds stift, vid riksorganisationens årsmöte med ombud,
riksorganisationens ordförandekonferens, Sensus regionstämma,
konferenser och kurser, som berör organisationens mål och syfte.


Styrelse 2018

Information
Minst tre medlemsbrev skickas ut under året.
Hemsidan hålles uppdaterad med verksamhetsplan samt ordförandens namn, telefonnummer och 
e-postadress.
Information om organisationen och dess verksamhet ges vid de arrangemang vi anordnar och deltar i samt i kollektcirkulär.

Internationellt
Ett internationellt perspektiv eftersträvas i verksamheten.
Detta kan ske bl.a. genom att stimulera och ekonomiskt stödja medlemmars deltagande i internationella kurser och konferenser samt genom att utveckla samarbetet med vänstiften i Palestina, Sudan och Tyskland.
Ett internationellt utskott finns, som arbetar med dessa frågor.

Samverkan
Stiftsgruppen har goda kontakter och söker samarbete med:
Syföreningar i Lunds stift
Forum för prästvigda kvinnor
Lunds Ekumeniska Kvinnoråd
Sensus m fl.