You are here

SOFIA - VISHETEN

Sofia   
Visheten - det kvinnliga gudsnamnet

När kvinnor världen över idag söker efter sätt att benämna Gud utifrån kvinnlig erfarenhet och med kvinnliga namn växer också intresset för de kristna traditionerna kring Sofia.

I Sofiamässor lyfter man fram de bibeltexter som talar om Sofia, och utifrån dem skapas en gudstjänst som präglas av delaktighet och talar till alla sinnen. Här är bland annat heliga danser ett viktigt inslag.

Den första Sofiamässan i Sofia kyrka i Stockholm kom till för över tio år sedan och är det enda organiserade långsiktiga arbetet med feministisk gudstjänstarbete som hittills funnits i Sverige.


Ikonen föreställer Kristus
som Sofia och heter
Den heliga tystnaden.

Kvinnor i Svenska kyrkans stiftsorganisation i Stockholms stift (KVISST) kände behov av att satsa på gudstjänster ur ett kvinnoperspektiv. Man intresserade sig då för Sofiagestalten, den bibliska Visheten.
Därför kom gudstjänsterna att fokusera kring den kristna vishetstraditionen och använda Sofia/Visheten som gudsnamn.

I kristen tradition har Gud oftast, men inte alltid, benämnts med manliga termer. Gud är Fader, Son och Ande, men Gud är också Vishet - på grekiska Sofia.
I Bibeln möter vi henne redan i Ordspråksboken, där Visheten i kvinnlig gestalt framstår som närvarande och aktiv redan vid världens skapelse.  

På flera ställen i Gamla testamentet och Apokryferna framstår Visheten som själva skapelsens princip, på ett hemlighetsfullt sätt gömd i allt skapat. Hon är Guds tilltal till oss människor i och genom själva skapelsen. Som en gudomlig vägviserska manar hon oss att vända om när vi råkat på avvägar, för Visheten känner vägen till livet.

Jesus kom tidigt att identifieras med Visheten. För de första kristna framstod han som den främste av Vishetens profeter, eller rentav som Sofia själv i jordisk gestalt.

Spår av denna tolkning hittar vi i såväl evangelierna som i Paulus brev. Också Anden har i kristen tradition fått bära Vishetens namn. Likaså har Maria, Jesu moder, förknippats med Visheten, och kyrkan har betraktats som Sofias hemvist på jorden.
Sofia har alltså funnits i den kristna traditionen sedan dess början, men hennes namn har länge skymts av andra. Något entydigt svar på vem hon är kan ingen ge.

De kristna traditionerna kring Sofia har utvecklats på olika sätt och rymmer olika tolkningar. Men så mycket vet vi att Sofia är ett kvinnligt namn för Gud och att hon med många kvinnor världen över delar erfarenheten av ett liv i det fördolda.

Stockholms stiftsgrupp

Läs mer om Sofia:

Den vishet vi förkunnar av Ninna Edgardh Beckman, Tro & Tanke 1996:2.  

Ninna Edgardh Beckmans avhandling Feminism och liturgi - en ecklesiologisk studie kostar 175 kronor och går att beställa från Verbum, Box 15169, 104 65 Stockholm.
E-post info.forlag@verbum.se